Contact Us

/Contact Us
Contact Us 2018-10-05T12:35:13+00:00

Get in touch

डॉ. दत्ता देशकर
संपादक, जलसंवाद ए – २०१,
व्यंकटेश मिराबेल,
पॅन कार्ड क्‍लब जवळ
बाणेर टेकडीच्या पायथ्याशी
बाणेर, पुणे – ४११०४५

जलसंवाद मासिकाचे वर्गणीचे दरः

वार्षिक वर्गणीः रुपये ५००
पंचवार्षिक वर्गणीः रुपये २०००
दशवार्षिक वर्गणीः रुपये ३५००
(मासिकाची वर्गणी www.payyoursubscription.com
या वेबसाईटवरुन ऑन लाइन भरता येते)

जलसंवाद मासिकाचे जाहिरातीचे दरः

मलपृष्ठः (रंगीत) रुपये १५,०००
वेष्टनपृष्ठ क्र. ३ आणि ४ (रंगीत) रुपये १०,०००
आतील साधे पृष्ठः रुपये ५०००
(वर्षाचे पॅनेल बुक केल्यास २० टक्के सूट मिळेल.)

How Can We Help?

Contact Us
Drop a file here or click to upload Choose File
Maximum upload size: 41.94MB